+380 (50) 617 84 04
moc.liamg%40ocnoysprku

+380 (50) 617 84 04
moc.liamg%40ocnoysprku

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей Публічний договір (оферта) (надалі – «Публічна оферта») адресована невизначеному колу членів або не членів ГО "Українська психоонкологічна асоціація", фізичних та/або юридичних осіб (надалі – «Благодійник»), та є відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України офіційною та публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Українська психоонкологічна асоціація», код ЄДРПОУ 43361795 (надалі – «Громадська організація»), в особі керівника Слабінської Ії Едуардовні, яка діє на підставі Статуту, укласти договір щодо надання благодійної пожертви (надалі – «Договір»), на зазначених нижче умовах: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ1.1. Публічна Оферта – пропозиція Громадської організації, що розміщена на Сайті https://upoa.info та адресована будь-якому члену або не члену асоціації, фізичній особі та/або юридичній особі, у тому числі, але не виключно, Благодійнику, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з нею договір на умовах, що міститься в публічній оферті.1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Благодійником Публічної Оферти Громадської організації шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Громадської Організації через установи банків. Моментом Акцепту є факт здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Громадської організації.1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Громадської організації для досягнення певних цілей та програм Громадської організації відповідно до її Статуту, цього Договору та Закону України «Про громадські об'єднання».1.4. Благодійник – член або не член асоціації, дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка акцептувала дану Публічну Оферту та добровільно здійснює Благодійну пожертву.1.5. Сайт – веб-сайт Громадської організації в мережі Інтернет за адресою: https://upoa.info
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1. Предметом даного Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Громадської організації грошових коштів шляхом здійснення добровільної Благодійної пожертви, спрямованої на забезпечення здійснення Громадською організацією своєї статутної діяльності.2.3. Предметом даного Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі Сторін цього Договору.
МЕТА ДОГОВОРУ3.1. Метою цього Договору є досягнення суспільно корисної мети через акумулювання благодійних внесків для: реалізації статутних цілей Громадської організації.
АКЦЕПТ4.1. Акцепт Публічної Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма умовами даної Публічної Оферти, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей та програм, передбачених Статутом Громадської організації, з яким він може ознайомитися за посиланням https://upoa.info/documents 4.2. Благодійник розуміє і беззаперечно погоджується з правом Громадської організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Громадської організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.4.3. Сторони погоджуються з тим, що з моменту акцептування Благодійником даної Публічної Оферти, даний Договір вважається укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН5.1. Громадська організація має право:- отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов даного Договору та своєї статутної діяльності;- без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання Благодійної пожертви в межах статутної діяльності Громадської організації;- без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Громадської організації в розмірі, передбаченому законодавством України;5.2. Громадська організація зобов'язана:- у випадку використання Благодійної пожертви всупереч цілям даного Договору повернути грошові кошти Благодійникові на підставі його письмової заяви, яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу Громадської організації, що вказана на Сайті;- надавати на письмову вимогу Благодійника, яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу Громадської організації, що вказана на Сайті, звіт щодо використання Благодійних пожертв.5.3. Права Благодійника:- без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Громадській організації Благодійну пожертву;- вступити до Громадської організації та сплачувати членські внески;- брати участь у програмах лояльності Громадської організації;- відмовитись від публікації Громадською організацією даних Благодійника (прізвище, ім'я та по батькові або комерційне найменування Благодійника) як Благодійника на Сайті або в будь якому засобі масової інформації.5.4. Обов’язки Благодійника:- ознайомитись з умовами даної Публічної Оферти до її акцептування. У випадку незгоди Благодійника з будь-якою із умов даної Публічної Оферти він не повинен її акцептувати та має неодмінно залишити веб-сторінку Сайту, на якій передбачена можливість здійснення Благодійної пожертви.
СТРОК ЗБОРУ КОШТІВ6.1. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Громадської організації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Громадської організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ7.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності до цілей, визначених статутною діяльністю Громадської організації та чинним законодавством України.7.2. Громадська організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд в межах, встановлених її Статутом.7.3. Отримані Громадською організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ8.1. Громадська організація несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення умов даного Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Громадської організації та законодавством України.
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ9.1. Благодійник шляхом здійснення Акцепту даної Публічної Оферти підтверджує, що він ознайомлений з усіма пунктами даної Публічної Оферти та надає дозвіл на обробку, збір, зберігання, використання та розголошення його персональних даних Громадською організацією у будь-який спосіб, передбачений чинним законодавством України, для реалізації статутної діяльності Громадської організації та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Громадської організації, з метою виконання умов даної Публічної Оферти, а також для покращення програм лояльності від Громадської організації у яких може приймати участь Благодійник.9.2. Акцептуванням даної Публічної Оферти Благодійник підтверджує, що йому відомі його права, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.9.3. Громадська організація використовує розумні організаційні, технічні та адміністративні заходи для захисту персональних даних наданих Благодійником.9.4. Зважаючи на те, що будь-яка система передачі чи зберігання даних не може гарантувати 100% безпеку, у випадку, якщо у Благодійника є підстави вважати, що взаємодія між Благодійником і Громадською організацією може бути не захищена, Благодійник має право звернутися до Громадської організації для вирішення питання щодо організації подальшої безпеки його персональних даних.9.5. Громадська організація не збирає персональні дані Благодійника, які можуть розкрити расове чи етнічне походження, фізичне або психічне здоров’я, релігійні переконання або засудження за кримінальні правопорушення Благодійника. Така інформація вважається «конфіденційними персональними даними» відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних» та статті 9 регламенту (EU) 2016/679. Громадська організація збирає лише ті персональні дані Благодійника, на збір яких Благодійник дав свою необхідну явну згоду шляхом Акцептування даної Публічної Оферти.9.6. Громадська організація збирає персональні дані Благодійника в тому числі, але не виключно, для використання цих особистих даних, з метою надання дозволу Благодійнику брати участь у програмах лояльності Громадської організації, а також для ідентифікації Благодійника та для запобігання/виявлення шахрайства. Такі дії є необхідними для виконання умов даної оферти, стороною якого є Благодійник, що в свою чергу є правомірним згідно статті 6 (b) регламенту (EU) 2016/679.ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ10.1. Всі витрати (оплата комісії і т.ін.), пов’язані із здійсненням Благодійником Благодійної пожертви, несе Благодійник.10.2. Громадська організація звільняється від відповідальності за розголошення персональних даних, отриманих на підставі закону із загальнодоступних джерел, а також інформації та даних, що були розголошені або опубліковані або іншим чином доступні у ЗМІ та мережі Інтернет.

 ГО «Українська психоонкологічна асоціація», адреса: 03049,м.Київ, вул.Стадіонна 19, оф 1, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 43361795, 
рахунок: UA183802690000026003056244542,  ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 380269 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"